vị trí danh từ, tính từ, trạng từ

vị trí danh từ, tính từ, trạng từ

Be,look,feel,seem + adj

Ex: The book is very interesting to read

I feel tired with your attitude

S+V+adv

Ex:He got dressed quickly

the/a/sở hữu + adj+N

Ex:Her smile is very friendly

Adj +N

Ex: I have a beautiful dress

too….to,enough,so….that+adj

Ex:The water too hot to drink

Danh từ còn có thể đứng sau giới từ(in,on without,of….) và đứng sau số đếm và số thứ tự(one,two,first second….)

Ex: I can do it by my hand

He is the first to discover the fire

S + V + very + Adv

Ex:He drives his car very slowly

Các tính từ chỉ màu sắc, trạng thái hay tính chất đổi sang danh từ bằng cách thêm -ness hay -ty
eg : redness, whiteness, happiness, laziness, loneliness, honesty, safety, cruelty,…ect…
Những tính từ tận cùng bằng -ful hay -ly đổi sang danh từ bằng cách thêm -ness
eg : careful -> carefulness

ugly-> ugliness
Những tính từ tận cùng bằng -al, -ial, -id, -ile, -ure đổi sang danh từ bằng cách thêm -ity
eg : mental ->mentality
equal -> equality
cordial -> cordiality
partial -> partiality
timid -> timidity
solid -> solidity
valid -> validity
pure -> purity
fertile -> fertility
Những tính từ tận cùng bằng -ant hay -ent đổi sang danh từ bằng cách bỏ -t rồi thêm -ce
eg : importance, ignorance, confidence, intelligence………
Những tính từ tận cùng bằng -ant hay -ent đổi sang danh từ bằng cách bỏ -t rồi thêm -cy
eg : brilliant – brilliancy, redundant – redundancy, innocent – innocency, ………

Còn thiếu sót nhiều chỗ lắm,nhưng mình thấy những cái này hay dùng nè,các bạn bổ sung thêm nha


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s