SOMEONE,ANYONE,EVERYONE,NO ONE ,ONE,ONES,NONE

SOMEONE,ANYONE,EVERYONE,NO ONE ,ONE,ONES,NONE

1. SOMEONE ( một người nào đó )
– Động từ chia số ít
– Thường dùng trong câu xác định
Someone has stolen my sandals : một người nào đó đã chôm dép của tôi rồi

2. ANYONE ( bất cứ ai )
– Động từ chia số ít
– Thường dùng trong câu phủ định, nghi vấn
Don’t believe anyone in the house : đừng tin bất cứ ai trong nhà này .

3. EVERYONE
(mọi/ mỗi người )
– Động từ chia số ít
– Thường dùng trong câu xác định

4. NO ONE
( lưu ý chữ này viết rời ra ) : không ai
– Động từ chia số ít
– Thường dùng trong câu xác định
No one likes him : không ai thích anh ta

Lưu ý : Cách dùng trong câu xác định hay phủ định ,nghi vấn là chỉ mang tính tương đối -thường dùng thôi chứ không phải bắt buộc mà phải dịch theo nghĩa của câu.

5.NO, NONE ( Không ) (- không ai ,không thứ gì cả )
Hai chữ này trong sách giáo khoa không có nhưng nhiều thầy cô cho nâng cao nên sẵn mình học luôn để dành phòng thân ấy mà .
cần nhớ công thức biến đổi từ NOT qua NONONE như sau:
NOT + ANY = NO
NO + N = NONE

I don’t see any books on the table : tôi không thấy quyễn sách nào trên bàn cả
= I see no books on the table :tôi không thấy quyễn sách nào trên bàn cả

= I see none on the table : tôi không thấy trên bàn cả

6. ONE ,ONES ( cái ,người ….mà ,những cái ,những ngừoi …. )
Hai chữ này không liên quan gì đến số đếm cả nhé .
Chúng dùng để thay thế danh từ đã được nhắc đến trước đó và tùy theo danh từ đó số ít hay số nhiều mà ta dùng ONE ( thế cho danh từ số ít ) hay ONES ( thế cho danh từ số nhiều )

There are three books on the table . có 3 quyển sách trên bàn
Which one do you like ? bạn thích quyển nào ?
I like the red one . tôi thích quyển màu đỏ
ONE trong các câu trên thế cho quyển sách ,đựoc dịch là quyển

There are two people in the room : có hai người trong phòng
which one do you like ? : bạn thích người nào ?
I like the tall one : tôi thích ngừoi cao
ONE trong các câu này thế cho danh từ person ,dịch là ngừoi

There are a lot of houses in this street : có nhiều căn nhà trên con đường này
Which ones do you like ? : bạn thích những căn nào ?
I like the blue ones : tôi thích những căn màu xanh
ONES trong các câu này thế cho danh từ houses ,dịch là những căn
Qua những ví dụ trên ta thấy tùy theo danh từ phía trứoc mà ta dùng ONE hay ONES cho phù hợp .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s