SO SÁNH KÉP

SO SÁNH KÉP

Có hai loại so sánh kép :

loại 1 mệnh đề và lọai 2 mệnh đề

Loại 1 mệnh đề:

Cấu trúc này có nghĩa là : càng ….lúc càng……, hoặc càng ngày càng…..

Công thức là :

S + be + tính từ ngắn + ER and tính từ ngắn + ER

It is darker
and darker : trời càng lúc càng tối

hoặc :

S + be + MORE and MORE + tính từ dài

She is more and more beautiful : cô ta ngày càng đẹp.

Nếu phía trứơc là động từ thì thế tính từ bằng trạng từ.

Loại 2 mệnh đề

Cấu trúc này có nghĩa là : càng …. thì càng…...

Công thức là :

The + so sánh hơn + mệnh đề , The + so sánh hơn + mệnh đề

Cách nối câu dùng loại này như sau :

Tìm trong mỗi câu xem có tính từ hay trạng từ gì không, rồi đem ra đầu câu áp dụng công thức trên.

He eats a lot. He is fat.

Hai từ màu xanh trên chính là chữ cần đem ra.

So sánh hơn của a lotmore, của fatfatter

-> The more he eats , the fatter he is. ( anh ta càng ăn nhiều, anh ta càng mập )

Nếu sau tính từ moredanh từ thì đem theo ra trước luôn :

He eats a lot of pork. He is fat.

-> The more pork he eats, the fatter he is.

Các mức độ so sánh của tính từ và trạng từ


– Các tính từ so sánh không theo quy tắc:

Tính từ

Cấp so sánh hơn – kém

Cấp so sánh bậc nhất

Chú ý

good/well

better

best

bad/badly

worse

worst

many/much

more

most

little

less

least

far

farther

farthest

(về khoảng cách)

further

furthest

(về thời gian)

near

nearer

nearest

(về khoảng cách)

next

(về thứ tự)

late

later

latest

(về thời gian)

last

(về thứ tự)

old

older

oldest

(về tuổi tác)

elder

eldest

(về cấp bậc hơn)

– Đối với một số từ sau đây có thể coi là tính từ ngắn hoặc dài đều được, nhưng thường được dùng như tính từ dài: quiet, clever, narrow, shallow, simple, gentle, common, hollow, polite, handsome, wicked, pleasant, cruel, stupid, tired.

Ví dụ:

 • This is the most quiet place in the region.
 • I felt more tired because of noise.

– So sánh hơn có thể được nhấn mạnh thêm bằng cách cộng “much/far/a lot” hoặc giảm nhẹ bằng cách cộng thêm  “a bit/a little/slightly” trước hình thức so sánh.

Ví dụ:

 • A water melon is much
  sweeter
  than a a melon.
 • His car is far
  better
  than yours.
 • Henry’s watch is far
  more
  expensive
  than mine.
 • That movie we saw last night was much more
  interesting
  than the one on TV.
 • She dances much
  more
  artistically
  than her predecessor.
 • He speaks English much
  more
  rapidly
  than he does Spanish.
 • Let’s go by bus. It’s much/a lot/far cheaper.
 • Don’t go by train. It’s a lot more expensive.
 • This bag is slightly heavier than the other one.
 • Lan’s watch is far more expensive than mine.

– Có thể dùng các cấu trúc sau đây với danh từ để so sánh: more of a, less of a, as much of aenough of a.

Ví dụ:

 • He is more of a sportman than his brother.
 • It was as much of a success as I expected.
 • He’s less of a fool than I thought.
 • He’s enough of a man to tell the truth.

Most khi được dùng với nghĩa là very thì không có the đứng trước và không ngụ ý so sánh.

Ví dụ:

 • He is most generous.
 • It is a most important problem.
 • Thank you for the money.It was most generous of you.

– Những tính từ sau đây thường không có dạng so sánh. Những tính từ hoặc phó từ mang tính tuyệt đối này không được dùng so sánh bậc nhất, hạn chế dùng so sánh hơn kém, nếu buộc phải dùng thì bỏ more, như một số từ sau:

+ perfect – hoàn hảo
+ unique – duy nhất
+ extreme – cực kỳ
+ supreme – tối cao
+ top – cao nhất
+ absolute – tuyệt đối
+ prime – căn bản
+ primary – chính
+ matchless – không có đối thủ
+ full – đầy, no
+ empty – trống rỗng
+ square – vuông
+ round – tròn
+ circular – tròn, vòng quanh
+ trianglular – có ba cạnh
+ wooden – bằng gỗ
+ yearly – hằng năm
+ daily – hằng ngày
+ monthly – hàng tháng

Advertisements

One response to “SO SÁNH KÉP

 1. cảm ơn thầy vì những bài học bổ ích và những kinh nghiệm mà thầy đã chia sẻ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s