RELATIVE

RELATIVE

Trong bài này chúng ta lại ôn về cấu trúc RELATIVE với giới từ đứng trước .
Ví dụ :
This is the house .I live in it .
=> This is the house in which I live .
Giới từ in bình thường ở sau động từ live nhưng ta cũng có thể đem nó ra trước which .Bài này người ta luyện cho mình cách sử dụng công thức này .

Cần nhớ là chỉ có WHICHWHOM mới có thể đi sau giới từ ,còn các chữ khác như THAT ,WHOSE .. thì không thể .
This is the chair .I sit on it .
=> This is the chair on that I sit . ( sai )
=> This is the chair on which I sit . ( đúng )
Các bạn cũng chú ý các cụm từ chỉ định lượng đi với of : both of ,none of ,one of ,two of ,neither of ,most of ….. phải đem cả cụm ra trước which ,whom

I have many dogs . You like none of them
=> I have many dogs none of which You like .

Trong cấu trúc này các bạn sẽ gặp những giới từ không thể đem ra phía trước .Đó là trừong hợp giới từ đó hợp với động từ thành một cụm động từ dính liền nên ta không thể tách rời chúng được .
Ví dụ như : Come across ( tình cờ gặp ) ,look after ( chăm sóc ), put up with ( chịu đựng ) ,give up ( từ bỏ )….
This is the man .I came across him yesterday
=> This is the man across whom I came yesterday (sai )
=> This is the man whom I came across yesterday (đúng )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s