BUT – HOWEVR – SO – THEREFORE – YET – ….

BUT – HOWEVR – SO – THEREFORE  – YET – ….

Ngoài nghĩa các ban cần lưu ý cách dùng của những từ này. Một loại được dùng để nối câu, trước nó luôn có dấu phẩy. Loại còn lại trước nó là dấu chấm hoặc chấm phẩy.

1) Loại 1: phía trước có dấu phẩy:

Bao gồm những chữ sau:

But : nhưng

So : vì thế

Yet : tuy nhiên

2) Loại 1: phía trước có dấu chấm hoặc chấm phẩy:

Bao gồm những chữ sau:

However : tuy nhiên

Therefore : vì thế

Nevertheless : tuy nhiên

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s