BOTH … AND – NEITHER … NOR – EITHER … OR – NOT ONLY … BUT ALSO

BOTH … AND – NEITHER … NOR – EITHER … OR – NOT  ONLY … BUT ALSO

1) BOTH … AND ( va..va… , c …. ln..)

Ví d:

Both Mary and
Tom are students ( c Mary ln Tom đu là sinh viên)

I like both aranges and apples. ( tôi thích c
cam táo)

2) NOT  ONLY … BUT ALSO ( không nhng … mà còn … )

Công thc ging như
both ..and

Ví d:

Not only Mary but also
Tom likes dogs ( không nhng Mary Tom đu thích chó )

3) NEITHER … NOR ( không…. cũng không…, c 2 đu
không..)

Ví d:

Neither Mary nor
Tom likes dogs ( c Mary ln Tom đu không thích chó )

4) EITHER … OR ( hoc là ….hoc là …)

Ví d:

Either Mary or
Tom likes dogs ( hoc là Mary hoc là Tom thích chó )

Lưu ý:

Tt c các cu trúc trên ch dùng cho 2 đi tượng.

CÁCH NI CÂU VI CÁC CU TRÚC TRÊN:

Nguyên tc cơ bn:

Tt c các v trí du 3 chm ( … ) trong các
cu trúc trên đu phi cùng loi t vi nhau.

Ví d:

I like both dogs and cats ( danh t – danh t)

I am both tall and fat ( tính t – tính t )

I not only drank some wine but also eate a cake.
( đng t – đng t )

Not only did I drink some wine but also I ate a cake.  ( mnh đ – mnh đ )

Trong câu trên khi not only đng đu câu thì phi đo ng.

Riêng trường hp not only …. but also …. có th có vài biến th không tuân th nguyên tc này, tuy nhiên khi các em hc thì nên hc cái chun nht và mt khi đã nm vng cách dùng ri thì mi hc thêm biến th, nếu không s d dn đến hiu sai.

Các biến th có th có ca not only …but also là :

Not only clause ( đo ng)…… but clause …..as well ( as well đ
cui )

Not only clause ( đo ng)…… but clause….. ( ch dùng but mà thôi )

Not only clause ( đo ng)…… but S also V  ….( chen ch t vào gia )

Cách ni
2 câu:

Nhìn 2 câu t ngoài vô, nếu gp nhng yếu t nào ging nhau thì nhp li thành mt, khi gp các ch khác nhau thì tách ra làm hai cho vào hai v trí …. ca công thc.

Ví d:

I like dogs. I like cats.
( both … and…)

Nhìn 2 câu thy có I like ging nhau
nên ta gom li thành mt:

=> I like

Tiếp đến dogscats khác nhau nên ta chia ra vào 2 ch ( … )

=> I like both dogs and cats.

Riêng cu trúc neither .. nor... phi b
not

Ví d:

I don’t buy the book at that store. I don’t buy the pen at this shop.
( dùng neither .. nor … )

Thy I don’t buy nên ta gom li ( b not) :

=> I buy

Hai đon sau khác nhau ta đt vào 2 ch ( … )

=> I buy neither the book at that store
nor the pen at this shop.

Nếu ngay đu câu mà đã có s khác nhau thì ta cũng chia ra ngay và đem đt vào ch ( … )  đến đon nào ging nhau thì ta mi gom li.

Ví d:

My father likes dogs. My mother likes dogs. ( both …and … )

Thy t đu đã có s khác nhau nên ta dùng ngay cu trúc đu câu:

Both my father and my mother ….

Đon sau ging nhau ta gom li:

=> Both my father and my mother like dogs.

 

– Đng t theo sau both … and
s nhi
u:

Both her father and mother are pround of her success

– Động từ theo sau either … or, neither … nor, hoặc not only … but also hợp với danh từ làm chủ ngữ đứng gần nó nhất:

Not only her sisters but also her mistress was pround of her

Not only her mistress but also the literary circles were amazed by her talent

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s