SO THAT / IN ORDER THAT, IN ORDER TO / SO AS TO / TO

SO THAT / IN ORDER THAT

IN ORDER TO / SO AS TO / TO

để mà

Công thức như sau:
1) Mệnh đề + SO THAT / IN ORDER THAT + S can/could/will/would + V …

Lưu ý: Thông thường nếu không có NOT thì dùng can /could còn có NOT thì dùng won’t / wouldn’t ,trừ những trường hợp có ý ngăn cấm thì mới dùng can’t/couldn’t.
I study hard so that I can pass the exam.

I study hard so that I won’t fail the exam.
I hide the toy so that my mother can’t see it. ( tôi giấu món đồ chơi để mẹ tôi không thể thấy nó -> ngăn không cho thấy )

2) Mệnh đề + IN ORDER TO/SO AS TO/TO + Inf.

Lưu ý:
Nếu có NOT thì để NOT trước TO, tuy nhiên mẫu TO không áp dụng được trường hợp có NOT.

I study hard. I want to pass the exam.
-> I study hard in order to / so as to /to pass the exam.
I study hard. I don’t want to fail the exam.
-> -> I study hard in order not to pass the exam. đúng
-> I study hard so as not to /to pass the exam.đúng
-> I study hard not to pass the exam. sai

Cách nối câu :

1) Dùng SO THAT/IN ORDER THAT :
Trong câu thứ hai nếu có các động từ : want, like, hope... thì phải bỏ đi rồi thêm can/could/will/would vào

Nếu sau các chữ want, like, hope..có túc từ thì lấy túc từ đó ra làm chủ từ.
I give you the book .I want you to read it.
-> I give you the book so that you can read it.
2) Dùng IN ORDER TO/SO AS TO/TO :
– Chỉ áp dụng được khi 2 chủ từ 2 câu giống nhau
– Bỏ chủ từ câu sau, bỏ các chữ
want, like, hope...giữ lại từ động từ sau nó.
I study hard .I want to pass the exam.

I study hard .I want to pass the exam.
-> I study hard in order to pass the exam.

Đối với câu hỏi cho cấu trúc này, các em dùng : what…….for? ( để làm gì

Ví dụ:

What do you study English for ?  bạn học tiếng Anh để làm gì ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s